پادشه خوبان
کمتر از آنچه بتوان گفت تقدیم به آستان تنها امام منتظر...